Miljö & Arbesmiljö

Arbetsmiljö


Vi verkar i en skadeutsatt bransch. En god arbetsmiljö är lika viktig för oss som våra kunder.

Vårt verksamhetsområde styrs primärt av de regler som ställs upp i AFS 1999:03 ”Byggnads- och anläggningsarbete” samt AFS 2006:01 ”Asbest”.


Tänk på att Ni som kunder oftast bär ansvar för de förutsättningar vi får att utföra arbetet på ett säkert sätt för oss och vår omgivning. Inhämta gärna våra synpunkter på gällande Arbetsmiljöplan och ”möt oss vid grinden” för delgivande av densamma.


Har ni inte fått ”Närmast anhörig” vid inskrivning av vår hantverkare – kontakta kontoret.


Vill ni diskutera upprättandet av Arbetsmiljöplan, arbeten med särskild risk, arbetsrotation eller vibrationstal så prata med arbetsledningen.


Asbest

Reglerna för hantering & saneringen av Asbest framgår av AFS 2006:01 Asbest

www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_01.aspx


Miljö


Sortering, transport och deponi sker i enlighet kundens krav, lokala stadgar och

Avfallsförordningen (SFS 2011:927).


Till vår hjälp har vi våra samarbetspartners Sortera och Renova.

Vi har tillstånd att transportera asbestavfall i egna bilar.


Miljöinventering för rivning utförs och Rivningsplan upprättas efter överenskommelse.


Aktuella blanketter för miljöinventering och rivningsplan i Göteborg hittar du under fliken ”Bygga & bo” på länken:

www.goteborg.se/wps/portal/enheter/ovrigaenheter/blanketter/
COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS